Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienkyReklamačný poriadok

Záručné a reklamačné podmienky:


Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

 

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávne použitie výrobku,
b) nesprávne skladovanie a jeho poškodenie

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, mailom alebo písomne.
2) Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu (nie na dobierku).
3) Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu.
4) Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (kópiu dokladu o zaplatení a kópiu faktúry). 
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou.


Pri dodaní poškodeného tovaru Slovenskou poštou je potrebné postupovať v zmysle Reklamačného poriadku Slovenskej pošty. Reklamáciu je možné podať na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky a súčasné je potrebne predložiť obal zásielky spolu s poškodeným obsahom.


________________________________________
Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,

- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Podrobný reklamačný poriadok:


Reklamačný poriadok
e-shopu: www.
remashop.sk
..........................................................................................................................................
Ing. Marián Reichl – RÉMA,
IČO:
30290767, DIČ: 1020751765, IČ DPH: SK 1020751765
Pod Kamennou baňou 80, 08001 Prešov, Slovenská republika.
Tel. kontakt: +421
905 520 462
Email:
remashop.sk@gmail.com
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1,
Slovenská republika.

.................................................................................................................................................


1. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré
upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke a popisuje spoluprácu
medzi predávajúcim a kupujúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a
nároky, ktoré z nich plynú.


2. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba,
ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických
osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl.
Obchodného zákonníka.


3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku
prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí
objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala
objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej
ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami.


4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k
01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú
výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej
domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar
nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci
nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy.
Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym
zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré
nakupujú tovar pre výkon svojho povolania. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s
reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním
tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom
uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok.


5. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym
zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.


6. Predávajúci informuje ešte pred kúpou o:
• zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (podľa § 622 – 624 Občianskeho
zákonníka),
• postupe uplatňovania a vybavovania reklamácie, sťažnosti a podnetov,
• tom, kde môže uplatniť reklamáciu, najmä v prípade, ak je miesto pre vybavenie reklamácie
odlišné od sídla podnikania alebo sídla prevádzkárne,
• o vykonávaní záručných opráv (autorizované servisy a pod.).


7. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný
doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list
príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).


8. Záručná doba pre spotrebiteľov: Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe
občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre
určité druhy tovaru.


9. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na
použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína
plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.


10. Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy
vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba,
platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a
prípadne predĺženej lehoty.


11. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom
č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri
predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)


12. Záručná doba na použitú vec: Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu
dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov
predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na
chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.


13. Záručná doba pre firemných zákazníkov: Pri všetkých tovaroch kupovaných
firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného
zákonníka) je záručná doba označovaná ako „záruka za akosť“ stanovená predávajúcim
na 12 mesiacov (slovom: dvanásť mesiacov). Práva kupujúceho zo zodpovednosti za
vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.


14. Záručné podmienky: Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú
akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným
technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí
kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

15. Výnimky zo záruky:
• záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu
vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.
• záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo
neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s
užívateľskou príručkou.
• záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
- mechanickým poškodením tovaru,
- používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
- vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.


16. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol
povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne
plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


17. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší
tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným
tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne
právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť
predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

18. Uplatnenie reklamácie je možné:
• na adrese Solivarská 45, 08005 Prešov, Slovenská republika (je potrebné
preukázať, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a že je ešte v záruke. Nie je
zákonom stanovené, akým dokladom sa to má preukázať. Predávajúci odporúča napr.
doklad o kúpe alebo záručný list).
• poštou na adrese Solivarská 45, 08005 Prešov, Slovenská republika (je potrebné preukázať, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a že je ešte v záruke.

Nie je zákonom stanovené, akým dokladom sa to má preukázať.
Predávajúci odporúča napr. doklad o kúpe alebo záručný list).


19. Pred uplatnením reklamácie predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným
uplatnením kupujúci telefonicky alebo elektronicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho
bude opätovne informovať o všetkých podstatných náležitostiach reklamácie,
o možnostiach uplatnenia a postupe pri vybavovaní reklamácie:
• tel.: +421 905 520 462
• email : remashop.sk@gmail.com


20. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pre prípad uplatnenia reklamácie je možné
využiť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho.


21. K tomu, aby spotrebiteľ mohol uplatniť reklamáciu vady kúpeného výrobku stačí, keď
preukáže, že výrobok bol zakúpený u konkrétneho predajcu a že je ešte v záruke. Nie je
zákonom stanovené, akým dokladom to má preukázať. V Občianskom zákonníku sa
uvádza (§ 620), že, ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať
doklad o kúpe, avšak na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku
písomnou formou (záručný list). Z uvedeného vyplýva, že, ak v záručnom liste
predávajúci neuvádza iné údaje o výrobku (podrobnejšie), ako na doklade k kúpe, ani
neposkytuje dlhšiu záruku, ako je zákonná, vyžadovanie dokladu o kúpe aj záručného listu
pri reklamácii vady výrobku je v určitom prípade duplicitne – v prípade, ak sa záruka
uplatňuje u predajcu – nie v záručnom servise. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na opravu
vady alebo výmenu vadného výrobku za bezvadný, nie je potrebný doklad o kúpe z ERP.
Predávajúci nemôže odmietnuť prijatie reklamácie od spotrebiteľa, ak tento vie preukázať,
že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a je v záručnej lehote.


22. Záruka na vymenenú vec: odo dňa prevzatia novej veci platí nová záručná doba.


23. Informácie k reklamácii:
• Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas
a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
• Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
• Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
• Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od
zmluvy odstúpiť.
• Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však
spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád vec riadne užívať.
• Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny
veci.
• Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci
zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má
spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
• Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy
(vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však
zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
• Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo
určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.


24. Určenie spôsobu vybavenia reklamácie: Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z
práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
• ihneď,
• v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie
• v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu
tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

25. V súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný
vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, bez ohľadu na to, akým spôsobom
spotrebiteľ tovar kúpil.

26. Za vybavenie reklamácie sa považuje: Podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane
spotrebiteľa ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.


27. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


28. Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy: Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na
základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od
spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s
odborným posúdením. predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného
posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa
vybavenia reklamácie.


29. Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy: Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po
12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je
povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na
odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady
odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


30. Náklady na odborné posúdenie: Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie
určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie
inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo
akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak
odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v
lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.


31. Odborné posúdenie musí obsahovať:
• identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
• presnú identifikáciu posudzovaného výrobku (napríklad sériové či výrobné číslo),
• popis stavu výrobku,
• výsledok posúdenia,
• dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

32. Odborné posúdenie môže vykonať len:
• znalec podľa zákona č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
• autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba – podľa § 11 ods. 1, § 2 ods. 1
písm. f) a § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 a § 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
• autorizovaný servis (oprávnená osoba výrobcom na vykonávanie záručných opráv).


33. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto
potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem
kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ
požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti
od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.


34. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr.
telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť
spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.


35. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.


36. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného
protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné
vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca
informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.


37. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia
vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.


38. Súčinnosť kupujúceho: Spotrebiteľ je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp.
autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie
reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania
alebo demontáže tovaru). Spotrebiteľ je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení
reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými
hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich
takéto overenie a odstránenie vady.


39. Spotrebiteľ si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca
od vyrozumenia o jej vykonaní.


40. Ustanovenie žiadneho zákona neukladá povinnosť predávajúcemu poskytnúť
náhradný tovar spotrebiteľovi, počas doby vybavenia reklamácie.


41. Reklamácia v prípade firemného zákazníka: v prípade reklamácie firemným
zákazníkom (nie spotrebiteľom) - takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu
spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom.


42. Predávajúci informuje kupujúceho o orgáne dozoru, ktorým je: Slovenská obchodná
inšpekcia.


43. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma
opodstatnenosť reklamácií, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky
vzťahujúce sa na reklamáciu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

44. Ďalšími orgánmi dozoru, v závislosti od tovaru alebo služieb, ponúkaných
prostredníctvom internetového obchodu, môžu byť aj:
• Štátna veterinárna a potravinová správa
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva


Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop


1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov, že dňom 1. februára 2016 nadobúda
účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.


2. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s
predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s
minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi
spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej
znením stáva záväzným právnym podkladom.


3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových
odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská
obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv.
reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie
je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o
poskytovaní finančných služieb.


4. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.


5. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije
všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu,
ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na
spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými
spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.


6. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom
o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.


7. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný
subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil
hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany
predávajúceho.


8. Orgán alternatívneho riešenia sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava
27, SR.
web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

9. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


10. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako
20€.


11. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania
žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídení sporov elektronicky na emailovú
adresu: remashop.sk@gmail.com


Znenie reklamačného poriadku je účinné od 30.11.2016