Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Ochrana osobných údajov - GDPR

Úvod Obchodné podmienkyOchrana osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov na www.remashop.sk


Kontaktné údaje predávajúceho: Ing. Marián Reichl-RÉMA
Slovenská republika. IČO: 30290767, DIČ: 1020751765, IČ DPH: SK1020751765
Email: remashop.sk@gmail.com tel.: +421 905520462
Kontaktná adresa: Pod Kamennou baňou 80, 08001 Prešov
(ďalej tiež len „prevádzkovateľ“)


Týmto by sme Vás radi informovali o spracúvaní osobných údajov.


Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V
článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov
pridelené číslo 18/2018 Z.z. a ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti
so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká
s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné
technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa
potreby aktualizovať.
Informačný systém prevádzkovateľa je www.remashop.sk
Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu, toho - ktorého predávajúceho, je z
pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného
systému osobných údajov podľa zákona (ďalej aj „IS E-shop“) Účelom tohto spracúvania osobných
údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie
platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné
povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v
informačnom systéme e-shop je tzv. plnenie zo zmluvy.
Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov tiež dochádza k spracúvaniu ich osobných
údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ
e-shopu v takomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu
(ďalej aj „IS Marketing “). Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
(zákazníka e-shopu) je oprávnený záujem zákazníka. IS Marketing je implementovanou súčasťou
nášho eshopu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozsah spracúvaných osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa:
IS E-shop: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt,
emailový kontakt a IP adresa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje nákupný internetový portál na www.remashop.sk  (ďalej tiež len
"portál"). Prostredníctvom tohto portálu prevádzkovateľ vytvára príležitosť pre kupujúcich (spotrebitelia
ako aj firemní zákazníci) uzatvárať zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových
priestorov, za účelom nákupu tovarov formou e-shopu.


Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na základe oprávneného záujmu
zákazníka. Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia
príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na základe
súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa
(ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa.
Doba uchovávania osobných údajov – 7 rokov od poslednej aktivity zákazníka (napr. prihlásenie na
svoje konto, otvorenie noviniek na e-mail apod.)
Prevádzkovateľ zároveň poskytuje osobné údaje aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, meno,
priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa. Za tretie strany sa považujú kuriérske a
doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona
(napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným
osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných
údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom
vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných
údajov. Je potrebné tiež dodať, že zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie
osobných údajov zákazníka, na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo
distribúcia zásielky) pre subjekt riadiaci sa týmto zákonom, a to Slovenská pošta, a. s., Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124.
K osobným údajom taktiež môžu mať prístup z dôvodu technickej podpory a technického zabezpečenia
informačného systému náš prevádzkovateľ eshopu:
All4Net s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 36 654 965
DIČ: 2022222873
IČ DPH: SK2022222873
Osobné údaje dotknutých osôb zaregistrovaných pre odber noviniek na e-mail sú poskytované tomu
istému subjektu, teda firme All4Net s.r.o.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od
25.05.2018:
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto
právnych základov
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej
osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej
osoby, alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej
osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ
sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v
tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika
viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých
osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov.
Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť,
preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel
zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov,
ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je
založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či
je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne
získané okrem iného musí zohľadniť
a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom
zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou
osobou a prevádzkovateľom,
c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16
alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je
povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov.
b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu,
tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej
a ľahko dostupnej forme.
c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na
súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie
zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je
na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú
povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné
údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1
a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre
dotknutú osobu.
Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48
ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné
údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať
zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov. Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa:

 

Meno, priezvisko: Ing. Marián Reichl
Kontakt: +421 905520462
Email: remashop.sk@gmail.com
Adresa: Pod Kamennou baňou 80, 08001 Prešov, SR

 

Zodpovedná osoba:
a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a
zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto
zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia
povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských
operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a
monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v
iných veciach.
Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými
operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov